O nás » Reklamační a záruční podmínky
Reklamační a záruční podmínky

Reklamační a záruční podmínky

Kupující je povinen doručit reklamované zboží na sídlo (adresu) prodávajícího v kompletním balení s písemným popisem vady zboží a kopií kupního dokladu.

Prodávající musí vyřídit reklamaci (kladně nebo záporně) nejpozději do lhůty dané zákonem, která je 30 dnů. Při překročení této lhůty vzniká kupujícímu nárok na vrácení kupní částky. Prodávající posuzuje reklamaci na základě pokynů stanovených výrobcem zboží. Prodávající může odeslat zboží k posouzení výrobci, popřípadě na odborné posouzení. V případě uznání reklamace odešle prodávající nové nebo opravené zboží kupujícímu.Kupující nehradí náklady na dopravu.V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na dopravu popřípadě ostatní náklady kupující.

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí a zkontrolovat, zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží během přepravy k zákazníkovi, proto, je-li zboží poškozeno dopravou, kupující sepíše s přepravcem protokol o škodě a škodu vymáhá na přepravci, který za tuto škodu v plné míře zodpovídá.

Zboží, které reklamujete, je nutno vrátit v původním obalu, včetně dokladu o zakoupení, který slouží zároveň jako záruční list. Dále je nutno přiložit průvodní dopis s popisem závady.

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, doporučujeme pojištění jeho dopravy.

Odstoupení od smlouvy :
V souladu se Zákonem č.367/2000 Sb., ze dne 14.9.2000, máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se v této lhůtě pro odstoupení, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena celá kupní cena, bez poštovného.
  • Odešlete na místo reklamace dopis, nejlépe e-mailem, s tímto textem :
" Na základě Zákona č.367/2000 Sb. odstupuji tímto od smlouvy č.(číslo objednávky), ze dne : DD.MM.RRRR, požaduji vrácení
částky, uhrazené za zboží z této objednávky. Částku mi pošlete na adresu.........................nebo účet...............................
Datum, podpis.
  • zboží odešlete na místo reklamace
  • zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní včetně příslušenství a s originálním dokladem o koupi. Zboží neodesílejte na dobírku - NEBUDE PŘIJATO, doporučujeme zboží pojistit.
  • při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží zašleme zpět složenkou na adresu, nebo převodem na účet, do 10 pracovních dní od fyzického převzetí zboží.
  • bude-li vrácené zboží poškozené, opotřebené, nekompletní, či nebude-li obsahovat doklad o koupi, nebudeme moci akceptovat Vaše odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět.

 

Na zboží (výrobek) poskytujeme podle zákona záruku 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Standardní 24 měsíční záruka se vztahuje na elektrické i elektronické komponenty - tedy baterie, dobíjecí adaptéry, dobíjecí pouzdra PCC apod.

Záruční doba se nevztahuje na:

1) opotřebení výrobku způsobené jejím obvyklým užíváním,

2) nesprávné použití výrobku,

3) nesprávnou manipulaci s výrobkem,

4) neodborné nebo nešetrné zacházení s výrobkem,

5) upravování výrobku nebo jeho mechanické poškození,

6) nepoužívání originálního příslušenství a nesprávné skladování výrobku.

7) zboží poškozené dopravou, za toto poškození ručí dopravce.

dále je nutno rozlišovat pojmy ZÁRUČNÍ DOBA a ŽIVOTNOST !!!

Z hlediska životnosti jsou jednotlivé komponenty a příslušenství elektronických cigaret rozděleny do tří kategorií :

1) Baterie a další elektronické součásti – u všech baterií je životnost 300 dobíjecích cyklů, přičemž kapacita baterie postupně klesá ( přirozený jev u všech typů baterií, považovaný za běžné opotřebení ).

2) Atomizery, cartomizery, clearomizery a další příslušenství, sloužící k plnění liquidem – jedná se o spotřební materiál, jehož životnost je 7 dní. V tomto případě se životnost odvíjí od četnosti použití, způsobu zacházení, použitém liquidu apod.

3) Liquidy a náplně – U liquidů upozorňujeme na skutečnost, že z povahy tohoto spotřebního zboží prodávaného v zapečetěných obalech vyplývá velmi obtížné prokazování reklamované skutečnosti, samozřejmě s jasnou výjimkou reklamace na prošlou dobu spotřeby, která činí 2 roky a je vyznačena na obalu liquidu.

Možnost reklamace rovněž zaniká v případě, že k závadě došlo běžným opotřebením, způsobeném běžným užíváním a záruka se rovněž nevztahuje na škody způsobené živelnou pohromou.


Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, doporučujeme pojištění jeho dopravy.

V případě splnění výše uvedených podmínek garantujeme maximální urychlení reklamace a její vyřízení formou výměny zboží či vrácení peněz.

Reklamaci nelze uplatnit na závady atomizeru, které vznikly použitím neoriginálních náplní či e-liquidu, které uživatel zakoupil jinde než od firmy e-liquid-juice-levne.cz. Na trhu jsou i náplně a e-liquidy s agresivnějším složením, které mohou poškodit atomizer. Veškeré náplně a e-liquidy prodávané firmou e-liquid-juice-levne.cz jsou určeny do elektronických cigaret prodávaných touto firmou.

 

K vyřizování reklamací použijte následující kontakt :

Václav Beneš, DiS.

Spartakiádní 275/29

400 10 Ústí nad Labem

E-mail : info@e-liquid-juice-levne.cz

Mob : +420 739 219 945

 

Závěrečná ustanovení :
Tyto Reklamační a záruční podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Zároveň tím kupující akceptuje i cenu platnou v den objednání zboží a cenu za dopravu zboží ke kupujícímu, nebude-li prokazatelně dohodnuto jinak. Veškerá práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího nad rámec této obchodní smlouvy se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, především pak Občanským, případně Obchodním zákoníkem.